อบรมโรงเรียน

ประสบการณ์ กว่า 14 ปี

บริการการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และบริการจัดฝึกอบรมให้กับองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา มุ่งเน้นในการสร้างประสบการณืสำคัญในการเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชานั้นๆ เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

ภาพอบรม ภาษาจีนระดับอนุบาล โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ทางภาษาจากเจ้าของภาษาโดยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้
 • เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
 • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียนให้มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก
 • เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม การช่วยเหลือตนเอง และ EQ

การจัดการเรียนการสอน

 • ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ด้วยหลักสูตรและทักษะผู้เรียนที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปการเรียนจะเน้นให้เด็กคุ้นเคยและเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยตัวเอง
 • หลักสูตรจะเน้นภาษามากกว่าเนื่องจากความพร้อมด้านทักษะและการสนับสนุนจากโรงเรียนและผู้ปกครอง
 • หลักสูตรเน้นการเรียนแบบ Individual และ Small Group เน้นโปรแกรมที่ให้อิสระกับผู้เรียน
ภาพอบรม ภาษาจีนระดับอนุบาล โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

 1. คุณภาพครู – โดยทีมวิชาการมืออาชีพที่มีเทคนิค ประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ และจิตวิทยาการสอนทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย
 2. หนังสือเรียน – อ้างอิงจากข้อมูลวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำไปใช้ได้เหมาะสมกับผู้เรียน และได้มาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดไว้
 3. การควบคุมคุณภาพ – ประเมินผลทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านคุณภาพผู้สอน การใช้หลักสูตร และการใช้สื่อการสอน
 4. การวิจัยและการพัฒนา – นำผลการประเมินทางวิชาการมาพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม

ประสบการณ์ที่ผ่านมา – โรงเรียนและองค์กรชั้นนำ ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์ที่ผ่านมา – โรงเรียนและองค์กรชั้นนำ ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน
rr