อบรมองค์กร

ประสบการณ์ กว่า 14 ปี

จัดอบรมให้คำปรึกษา การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงการจัดหาวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเจ้าของภาษาให้กับองค์กรและโรงเรียนต่างๆ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของวิทยากร ควบคู่กับคุณภาพวิชาการ จิตวิทยาการสอน โดยใช้มาตรฐานและเกณฑ์ตรงตามความต้องการของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษากำหนดเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากลสำหรับการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรรัฐ และเอกชน

ภาษาที่เราสอน

คอร์สภาษาอาเซียน ASEAN

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนทำให้เกิดการตื่นตัวอย่างสูง เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อให้เข้าถึงผู้คนในชาติอาเซียน นอกจากความสำคัญของภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาถิ่นจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โรงเรียนความรู้อนันต์มีความเชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตรการสอนสร้างประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและในแต่ละภาษาอาเซียน

คอร์สเรียนแบ่งเป็น 3 ระดับ

  1. ระดับต้น – พื้นฐานการออกเสียง คำศัพท์และประโยคพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน (30 ชั่วโมง)
  2. ระดับกลาง – ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน โครงสร้างพยางค์ การผสมคำเพื่อการออกเสียง และการใช้ในชีวิตประจำวัน (30 ชั่วโมง)
  3. ระดับสูง – เรียนรู้ไวยกรณ์ด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนเพื่อความชำนาญในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว (30 ชั่วโมง)

ภาษาที่เราสอน

ประสบการณ์ที่ผ่านมา – โรงเรียนและองค์กรชั้นนำ ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์ที่ผ่านมา – โรงเรียนและองค์กรชั้นนำ ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ภาพอบรมองค์กร 1
rr