ล่ามและการแปล

บริการด้านล่ามและการแปลเอกสาร
เรามีบริการด้านล่าม และการแปล
บริการด้านล่ามและการแปลภาษา ของเรารองรับหลายภาษา ทั้งภาษาตะวันตกและตะวันออก
หากสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและค่าบริการได้ทาง bkkacademy@hotmail.com หรือโทรหาเรา 0-2212-4382, 095-729-7888

งานแปล

เนื้อหางานแปล จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
(ต่อหน้า)
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
(ต่อหน้า)
เอกสารทั่วไป 800-1,200 บาท 800-1,200 บาท
เอกสารเฉพาะทาง 800-1,200 บาท 800-1,200 บาท
เนื้อหางานแปล จากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ (ต่อหน้า)
จากภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาไทย (ต่อหน้า)
เอกสารทั่วไป 800-1,200 บาท 800-1,200 บาท
เอกสารเฉพาะทาง 800-1,200 บาท 800-1,200 บาท
ภาษาต่างประเทศที่รับแปล
ภาษาตะวันตก
 1. ภาษาฝรั่งเศส
 2. ภาษาสเปน
 3. ภาษารัสเซีย
ภาษาตะวันออก
 1. ภาษาจีน
 2. ภาษาญี่ปุ่น
 3. ภาษาเกาหลี
ภาษาอาเซียน
 1. ภาษาเวียดนาม
 2. ภาษาพม่า
 3. ภาษาลาว
 4. ภาษากัมพูชา
 5. ภาษาตากาล๊อก
 6. ภาษาฮินดี
 7. ภาษามาเลย์ (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-บรูไน)
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
2. อัตราค่าบริการ จะเปลี่ยนไปตามความยาก-ง่ายของเนื้อหาด้วยดุลพินิจของงานแต่ละประเภทเช่น งานทั่วไป หรือ งานเฉพาะทาง ปริมาณและกำหนดส่ง

เอกสารทั่วไป
เอกสารหน้ากระดาษ A4 โดยใช้อักษร Time New Roman ขนาด 12 หรือ Angsana ขนาด 16

เอกสารราชการหรือต้องการรับรองจากหน่วยงานรัฐ - บัตรประจำตัว
- หนังสือเดินทาง
- บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์
- ทะเบียนบ้าน
- ปริญญาบัตร และ ทรานสคริปต์
- หนังสือรับรองต่างๆ
** ค่ารับรองจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ต้องการการรับรอง
*** ถ้ารับรองจากสถาบันจะไม่คิดค่ารับรอง เพราะถือว่าเป็นการจ้างงาน

ล่าม

ภาษาที่รับล่าม รายละเอียด ราคา ค่าเดินทาง
ครึ่งวัน 1 วัน
 1. ภาษาไทย
 2. ภาษาอังกฤษ
 3. ภาษาฝรั่งเศส
 4. ภาษาสเปน
 5. ภาษารัสเซีย
 6. ภาษาจีน
 7. ภาษาญี่ปุ่น
 8. ภาษาเกาหลี
 9. ภาษาเวียดนาม
 10. ภาษาพม่า
 11. ภาษาลาว
 12. ภาษากัมพูชา
 13. ภาษาตากาล๊อก
 14. ภาษาฮินดี
 15. ภาษามาเลย์
ท่องเที่ยว ซื้อสินค้า เลี้ยงต้อนรับ 3,000 5,000 ขึ้นอยู่กับระยะทาง หรือ หน่วยงานจัดหารถรับส่งให้
เยี่ยมชมโรงงาน และอธิบายสินค้าหรือบริการ 4,000 7,000
เข้าร่วมประชุมเชิงธุรกิจกับลูกค้าเพื่อเซ็นสัญญา หรือลงนามทางธุรกิจ 5,000 9,000 กรณีไปต่างประเทศ หน่วยงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับและขณะอยู่ต่างประเทศทั้งหมด
เดินทางเป็นล่ามที่ต่างประเทศทุกประเทศยกเว้นร่วมประชุม 4,000 7,000
หมายเหตุ
 1. อัตราค่าบริการ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ หรือยกเลิก ให้แจ้งกับทางบริษัทภายใน 1-3 วันโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
 3. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
rr