คอร์ส ONET/ ราชภัฏ/ สพฐ./ สอวน./ สสวท./ Gifted/ เพชรยอดมงกุฎ/ โอลิมปิค

รายวิชาที่เปิดสอนตามกลุ่มสาระวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย, สังคม, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ (ตามเนื้อหาระดับชั้นของโรงเรียน) …

เปิดเฉพาะก่อนสอบ และผู้เรียนต้องได้เกรดเฉี่ย, 2.8 - 3.0 UP หากนักเรียนเรียนคอร์ส 20 ชั่วโมงในคอร์ส Upgrade เป็นการสอนตะลุยโจทย์โดยเน้นการทำข้อสอบและเตรียมตัวสอบ

เงื่อนไขคอร์ส:

  • จำนวนนักเรียนต้องครบจึงจะเปิดคอร์ส (หากจำนวนนักเรียนไม่ครบ จะเก็บค่าส่วนต่างเฉลี่ย)
  • นักเรียนที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับรางวัลทุนการศึกษาวิชาละ 1,000 บาท

Course Price


rr