คอร์สตะลุยโจทย์

รายวิชาที่เปิดสอนตามกลุ่มสาระวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย, สังคม, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ (ตามเนื้อหาระดับชั้นของโรงเรียน) …

เปิดเฉพาะก่อนสอบ และผู้เรียนต้องได้เกรดเฉี่ย, 2.8 - 3.0 UP หากนักเรียนเรียนคอร์ส 20 ชั่วโมงในคอร์ Upgrade เป็นการสอนตะลุยโจทย์โดยเน้นการทำข้อสอบและเตรียมตัวสอบ

เงื่อนไขคอร์ส:

  • จำนวนนักเรียนต้องครบจึงจะเปิดคอร์ส (หากจำนวนนักเรียนไม่ครบ จะเก็บค่าส่วนต่างเฉลี่ย)
  • เรียนครบตามวันที่กำหนดแล้วสอบตกวิชาใด เรียนฟรีวิชานั้นในคอร์สหน้า

Course Price


rr