คอร์สกระทรวงฯ

คอร์สกระทรวงฯ

ภาษากระทรวงฯ

ข้อกำหนด:
* ในแต่ละระดับต้องมีจำนวนชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และสอบผ่านจะได้รับวุฒิ (หลักสูตรต้นแบบกระทรวงศึกษาธิการ)
** นักเรียนจำนวนตั้งแต่ 5 - 10 คน จึงจะเปิดคอร์ส (จำนวนไม่ถึง มีค่าเฉลี่ยเพิ่ม)
*** ไม่รวมหนังสือ และเอกสารการเรียน

rr