Bangkok Acacemy Center

ภาษาต่างประเทศเพื่ออนาคต
Slide background
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้เกิดการตื่นตัวอย่างสูงเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อให้เข้าถึงผู้คนในชาติอาเซียน นอกจากความสำคัญของภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาถิ่นจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โรงเรียนความรู้อนันต์มีความเชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตรการสอนสร้างประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละภาษาอาเซียน

ภาษาตะวันออก

ทัชมาฮาล - อินเดีย

ภาษาฮินดี, อินเดีย

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ภาษาตะวันตก

ASEAN

Bahasa Maleyu

ภาษาบาฮาซา มลายู

ดูรายละเอียดหลักสูตร

Thai

คอร์สกระทรวงฯ

คอร์สกระทรวงฯ

คอร์สกระทรวงฯ

ดูรายละเอียดหลักสูตร
rr