เกี่ยวกับเรา

"การศึกษาที่ดี มาจากหลักสูตรที่มีคุณภาพและอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์"
Slide background

เรียนรู้จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์

ได้ผลจริง... ด้วยหลักสูตรที่กลั่นกรองจากประสบการณ์กว่า 10 ปี

"การศึกษาที่ดี มาจากหลักสูตรที่มีคุณภาพและอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์"

{"title":"Recent Posts","show_title":"1","post_type":"post","taxonomy":"","term":"","post_ids":"","featured_style":"side","masonry":"0","grid_columns":"clear2 col-md-6","column_width":"200","gutter":"30","grid_number":"2","infinite":"0","pagination":"0","grid_excerpt_length":"100","grid_lightbox":"1","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
  • โรงเรียนความรู้อนันต์ ในเครือบริษัท อารยโชคทรัพย์ จำกัด ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษามากว่า 10 ปี อันเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในการบริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตลอดจนองค์กรเอกชนชั้นนำของประเทศ

  • post7

    โรงเรียนความรู้อนันต์เริ่มจากการบริการงานวิจัยและให้คำปรึกษาแก่องค์กรต่างๆ และเริ่มจัดการเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนต่างๆ ทั้งการให้คำปรึกษาการจัดหลักสูตรตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน

ผังองค์กร

ครูผู้สอน

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนความรู้อนันต์ได้รับผลตอบรับที่ดีมาโดยตลอด จากผู้เรียนและสถาบันต่างๆ อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนที่เริ่มจากบุคลากรที่มีคุณภาพและการวิจัยพัฒนาหลักสูตรการสอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน

Linda Parker

ณิชชิชษา อารยะธรรมา [ ครูจิน ]

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประถมศึกษา
(เกียรตินิยม) จุฬาฯ

 

Marry Parker

คุณากร ศันสนียกุลวิไล [ ครูแก็บ ]

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(เกียรตินิยม) จุฬาฯ

 

James Parker

ชูศักดิ์ อริยะพงศ์ [ ครูเจมส์ ]

ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยม) ม.กรุงเทพ

 

Luke Parker

กัญญาพัชร อุดมผล [ ครูเอ๋ ]

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรฯ

 

Luke Parker

ปวีณ์รัตน์ ยุรพันธ์ [ ครูเชอรี่ ]

ป.ตรี วิทยาศาสตร์ เคมี
ป.โท เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ชีวเคมี)

 

กัญชพร เชื้อชัย - ครูพร

กัญชพร เชื้อชัย [ ครูพร ]

สอนวิชา ไทยสังคม

 

ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ์ - ครูชุน

ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ์ [ ครูเอ๋ ]

สอนวิชา สังคม ประวัติศาสตร์

 

ปวัลรัตน์ สุวรรณโคตร - ครูนิค)

ปวัลรัตน์ สุวรรณโคตร [ ครูนิค ]

สอนวิชา วิทย์-คณิต

 

Mr.Gazal Laurent[ ]

สอน อังกฤษ
ฝรั่งเศษ

 

เกรียติศักดิ์ กสานติกรพงศา[ ครูกร ]

สอนคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

 

ฉัตรมงคล ปักธงชัย[ ครูฉัตร ]

สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

 

ชญานิศ ปริพัฒนไพโรตน์[ ครูทราย ]

วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
ชีววิทยา-คณิตศาสตร์

 

ธนัชญา เภรีกุล[ ครูออม ]

เคมี
วิทยาศาสตร์

 

นารากร พรมมา[ ครูเค ]

สอนวิชา
คณิตศาสตร์

 

มนต์ดนัย เชี่ยวปัญญานันท์[ ครูบอย ]

สอนวิชา
คณิตศาสตร์

 

สุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์ - ครูชุง

สุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์ [ ครูชุง ]

สอนวิชา
ภาษาไทย

 

ศุภมาศ พันทวีศักดิ์[ ครูดี ]

สอนวิชา
ภาษาจีน

 

rr